Čl. I. Všeobecná ustanovení:

§1. Bobtail clubz.s. (zkratka "Klub"), (dále jen "Spolek") sdružuje chovatele a majitele psů a fen plemene bobtail s průkazem původu FCI a členy s přiznaným Čestný členstvím.

§2. Klub je spolkem ve smyslu ustanovení § 241 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Klub jako spolek je vázán členskými podmínkami ČMKU a FCI.

§3Sídlo Spolku: Bydžovského 551/18, 108 00 Praha 10 - Malešice.

§4IČO: 75100126

§5. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 146.

§6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinností členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v sídle Spolku.

Čl. II. Působnost klubu:

§7. Klub je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou chovatelskou organizací na území České republiky. Hlavní činností Klubu jako spolku směřuje k propagaci a řízení chovů psů plemene bobtail. Klub jako spolek chrání také zájmy svých členů v souladu se stanovami. Na základě uzavřené písemné smlouvy na dobu určitou poskytuje chovatelský servis i nečlenům klubu. V písemné smlouvě se chovatel - nečlen zavazuje k dodržování  všech normativů Klubu, ČMKU a FCI. Chovatel - nečlen bude mít ze strany poskytovatele nárok pouze na servis vymezený danou smlouvou.

§8. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. III. Úkoly klubu:

§9. Klub zabezpečuje kontrolovaný chov s cílem zušlechtění plemene v exteriéru, zkvalitnění genetického fondu a zdraví, pořádá speciální a klubové výstavy a akce.

§10. Klub zabezpečuje vydávání průkazů původu, vedení plemenné knihy a vedení chovatelské dokumentace.

§11. Klub využívá spolupráce se zahraničními kluby FCI za účelem získávání rozhodčích, získávání nebo výměny plemenných jedinců, chovatelských informací atd.

§12. Klub spolupracuje s Českomoravskou kynologickou unií, jehož prostřednictvím je zastoupen v FCI a účastní se jím pořádaných výstav.

§13. Klub stanoví podmínky chovu Zápisním řádem a podmínky pro zápis do Plemenné knihy.

§14. Klub poskytuje odborná stanoviska k problematice plemene jiným organizacím a orgánům.

§15. Klub sleduje dodržování etiky zacházení se zvířaty.

§16. Klub zajišťuje propagaci plemene.

§17. Klub spravuje internetové stránky Klubu, ve kterých informuje o chovatelských akcích, zveřejňuje odborné kynologické články, zprávy a rozhodnutí výboru a kontrolní a revizní komise, dále zveřejňuje články a inzerci členů Klubu zdarma.(včetně propagace CHS a chovných jedinců členů Klubu)

§18. Klub

1)zajišťuje vzdělávání svých členů formou odborných přednášek, odbornými články na webu klubu a zprostředkuje výměnu zkušeností chovatelů

2)zabezpečuje průběžnou informovanost členů v oblasti chovu, výstavnictví, odborných poznatků a plnění úkolů prostřednictvím internetových stránek.

§19. Klub řádně hospodaří se svěřenými prostředky. K úhradě klubových nákladů slouží členské příspěvky, účelové klubové poplatky, výnosy z  výstav, atd.

Čl. IV. Orgány klubu:

§20. Pro zabezpečení činnosti klubu jako spolku jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze

b) výbor klubu

c) kontrolní a revizní komise (dále jen KRK).

§21. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jednání je dále upraven ve stanovách.

§22. Členská schůze je tvořena shromážděním členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

§23. Funkční období volených orgánů je šestileté. Členové volených orgánů Klubu jako spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností nebo poškozování Klubu.

§24.

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu a je tvořena shromážděním členů spolku. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor Klubu jedenkrát za dva roky. V případě nutnosti je výbor klubu oprávněn svolat mimořádnou členskou schůzi mimo stanovené období. V takovém případě je výbor povinen nutnost svolání mimořádné členské schůze odůvodnit.

2) Zasedání členské schůze svolá výbor písemnou pozvánkou nejméně 21 dnů před konáním členské schůze, kterou zveřejní na webových stránkách Spolku. Pozvánku zasílá výbor členům Spolku též elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce. Součástí informace je návrh programu zasedání. Je-li předmětem jednání členské schůze změna stanov, projednání plánu činnosti atd., musí být podkladové materiály rozeslány spolu s pozvánkou. Není-li rozeslání z objektivních důvodů možné, musí být v pozvánce uvedeno kdy a kde před termínem členské schůze možné do podkladů nahlédnout nebo je uveřejnit na webových stránkách klubu. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

3) Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

4) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Plné moci nejsou akceptovány.

5) Členská schůze je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; pokud tyto stanovy nestanoví jinak.

6) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

7) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní členskou schůzi svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svolánoTato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní členská schůze se může konat též půl hodiny po plánovaném začátku řádně svolané členské schůze, která byla neusnášeníschopná, avšak jen tehdy a za podmínky, pokud na tuto možnost byli členové předem upozorněni v původní pozvánce na členskou schůzi.

8) Výroční členská schůze se svolává obdobně jednou za šest let. Kromě běžného programu se volí nadpoloviční většinou přítomných členů 7 členů do výboru klubu a 3 člennou KRK a jednoho náhradníka, a to dohodnutým způsobem (veřejným nebo tajným hlasováním). V mimořádných a odůvodněných případech nemusí být kandidát do výboru nebo Krku na schůzi přítomen, ale s kandidaturou musí souhlasit, což musí být doloženo písemným prohlášením.

§25. Členská schůze schvaluje:

a) splnění plánu práce a hospodaření za uplynulé období

b) zprávu KRKu za uplynulé období

c) plán činnosti a návrh rozpočtu pro nadcházející období

d) organizaci Klubu, výši členských a účelových příspěvků, přijetí stanov, Zápisní řád, Kárný řád a jejich případné změny

e) členská schůze volí, jmenuje a případně odvolává členy výboru a KRKu mimo volební období, rozhoduje o kárných opatřeních, pokud tato nebyla uzavřena výborem nebo Kontrolní a revizní komisí. Na návrh výboru klubu je oprávněna zrušit členství v Klubu.

f) zásady klubové činnosti a zásadní opatření v činnosti Klubu

g) schvaluje externí pracovníky pro potřeby Klubu (právní zastoupení Klubu).

§26. Výbor Klubu je statutárním orgánem Klubu a má 7 členů. Členská schůze z řad svých členů volí přímo do funkcí: předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka, poradce chovu, propagačního referenta a člena výboru bez funkce. Jménem Klubu navenek jedná předseda nebo jednatel, ostatní členové výboru jednají v rozsahu svých pracovních pověření. Písemné právní jednání, které činí výbor za Spolek podepisuje předseda spolu s místopředsedou, eventuálně předseda s dalším členem výboru. Podepisování za Klub se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo jednatel Klubu. K zvládnutí dílčích úkolů výbor může pověřit i jednotlivé členy Klubu nebo externí pracovníky.

§27.        

1) Obsah práce výboru Klubu:

a) připravuje a svolává členské schůze Klubu

b) zabezpečuje plnění usnesení členských schůzí a schváleného plánu práce

c) schvaluje chovatelská opatření, která jsou následně uvedena ve Směrnici pro chov

d) schvaluje doplňující ustanovení

e) přijímá a schvaluje přihlášky nových členů Klubu, schvaluje čestné členství, vede členskou evidenci, navrhuje výši členských a účelových klubových poplatků

f) zabezpečuje hospodaření Klubu a vede účetní evidenci

g) určí podpisové právo předsedovi a dvěma pracovníkům výboru k běžnému účtu

h) řeší případné neshody mezi členy Klubu, porušení stanov, řádů a doplňujících ustanovení a podle výsledků šetření rozhoduje o kárných opatřeních. V mimořádných případech je oprávněn podat návrh členské schůzi na zrušení členství, a to bez zahájení kárného řízení.

ch)  spolupracuje s příslušným kynologickým svazem nebo další organizací, která zastupuje českou kynologii v FCI, dále spolupracuje se zahraničními chovatelskými kluby

i)  stará se o propagaci plemene

j)  v průběhu své činnosti ve zdůvodněných případech dosazuje nové pracovníky.

k) zajišťuje odbornou přípravu posuzovatelů plemene a návrhy nových adeptů na tuto funkci.

l) v případě vyhlášení Nouzového stavu státu, je výbor Klubu oprávněn udělovat výjimky ze Zápisního řádu BC

2) schůze výboru je svolávána podle potřeby nejméně 1x za kalendářní rok, ale je možné, místo schůzí pořádat internetové konference.

§28. Složení výboru:

1) Předseda

a) svolává a řídí členské schůze a pracovní schůze výboru, stanoví jejich program

b) zastupuje Klub "navenek", pokud k tomu není určen výborem jiný člen

c) odpovídá za hospodaření Klubu a za plnění úkolů, přijatých usnesením

d) schvaluje výdaje ze společných prostředků a dává příkaz k finančním operacím

e) v mezivolebním období v případě nutnosti doplňuje jednotlivé členy výboru o další pracovníky z řad členské základny

f)  zastupuje BC při uzavírání smluv s chovateli – nečleny.

2) Místopředseda - zastupuje předsedu v plném rozsahu činnosti.

3) Jednatel

a)  podle pokynů předsedy svolává členské a výborové schůze, pořizuje z nich zápisy a zajišťuje jejich zveřejnění na internetu

b)  vyřizuje běžnou korespondenci, eviduje a vyřizuje klubovou poštu

c)  vede členskou evidenci.

4) Pokladník

a) vede účetní evidenci

b) registruje finanční hospodaření, přijímá platby, provádí úhrady a finanční odvody, spravuje běžné účty (převody a výběry z konta)

c) archivuje účetní dokumentaci

d) vykazuje účetní závěrku a zprávu o hospodaření.

e) sestavuje návrh rozpočtu pro nadcházející období.

5) Poradce chovu

a) vede chovatelskou agendu a spolupracuje s Plemennou knihou

b) schvaluje výběr chovných páru, vydává krycí listy, zasílá přihlášky k zápisu štěňat a žádanky o čísla zápisu.

c) na vyžádání chovatele nebo výboru klubu provádí kontrolu vrhu

d) zveřejňuje všechny poznatky z chovatelského úseku

e) dle potřeby si určí své pomocníky a odpovídá za jejich činnost

f)  ve své činnosti je vázán řády FCI, standardem plemene a klubovými řády

g) na základě podmínek pro zařazení jedinců do chovu stvrzuje jejich chovnost do originálu PP a je povinen zajistit uveřejnění chovného jedince na webové stránky Klubu, a to do 21 dnů od data uchovnění.

6) Propagační referent - organizačně zajišťuje a řídí internetové stránky klubu, veškeré propagační a tiskové materiály. Zajišťuje uveřejňování klubových informací na webových stránkách Klubu.

7) Člen výboru bez funkce - náplň jeho práce určí dle potřeby předseda výboru.

§29. Není možná alternace mezi předsedou a pokladníkem, předsedou a jednatelem a mezi pokladníkem a jednatelem.

§30Výbor rozhoduje hlasováním a je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. V případě parity je hlas předsedy nebo místopředsedy (není-li předseda přítomen) rozhodující. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.

§31. Člen výboru nemůže být současně členem Kontrolní a revizní komise.

§32. Kontrolní a revizní komise

1) Kontrolní a revizní komise (KRK) je samostatným orgánem Klubu. Je tříčlenná, ze svého středu si volí předsedu. Její zástupce se může účastnit schůzí výboru s hlasem poradním

2) Průběžně sleduje činnost a hospodaření výboru, kontroluje za plnění usnesení členských schůzí. Na členských schůzích podává zprávu o výsledcích kontrol a revizí. Odpovídá se členské základně.

3) Navrhuje zásadní nápravná opatření k činnosti výboru Klubu. V závažných případech navrhuje ustanovení koordinačního aktivu k dočasnému řízení Klubu

4) Je odvolacím orgánem kárného řízení. Rozhodnutí KRKu je konečné, ztotožní-li se s výrokem výboru v kárném řízení.

5) V případě odstoupení člena, jeho úmrtí nebo odvolání členskou schůzí, je na jeho místo dosazen náhradník, který byl řádně zvolen ve volbách. Z důvodu doplnění stavu, může Členská schůze zvolit nového člena nebo náhradníka, pokud je potřeba, a to i mimo řádné volební období.

Čl. V. Zásady hospodaření:

§33.              

1) Příjmová činnost

2) Výdajová činnost

3) Sponzorské dary

4) minimálně 1x ročně kontroly KRKu.

§34. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem Klubu.

§35. Veškeré získané prostředky musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

Čl. VI. Členství:

§36. Členem Klubu se může stát každý občan, který vlastní psa - fenu plemene bobtail s platným průkazem původu FCI a dosáhne 18ti let. V odůvodněných případech může výbor Klubu přijetí nového člena odmítnout. V případě spolumajitelství jedince, musí být oba spolumajitelé členové BC, aby mohli čerpat výhody vyplývající z členství.

§37. Čestné členství přiznává výbor Klubu zasloužilým členům a chovatelům i bez vlastnictví psa uvedeného plemene.

§38. Vznik a zánik členství:

1) Členství vzniká a jeho trvání je podmíněno uhrazením příslušných klubových poplatků na základě písemné přihlášky jednateli Klubu.

2) Členství zaniká:

a) neuhrazením členského příspěvku na daný kalendářní rok

b) dobrovolným vystoupením z Klubu - sděleným výboru písemně (členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru Klubu)

c) zrušením členství na základě kárného řízení nebo rozhodnutím členské schůze, a to na návrh výboru klubu bez zahájení kárného řízení. Rozhodnutím členské schůze na návrh výboru bez zahájení kárného řízení dochází v mimořádném případě, a to v případě jednání člena, který poškodí jiného člena BC, poškodí dobré jméno BC či dobré vztahy mezi členy BC či jedná úmyslně proti zájmům BC.

d) dva roky po úmrtí či prodeji bobtaila

e) úmrtím člena

f) zánikem spolku.

§39. Práva členů

Každý člen Klubu:

1) účastní se členských schůzí, hlasuje, volí a může být volen do klubových orgánů

2) účastní se akcí pořádaných Klubem, podílí se na všech výhodách, které vyplývají z členství, požaduje potřebné informace a je řádně a průběžně informován

3) obrací se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Klubu

4) může se odvolat do 15ti dnů k výboru Klubu a následně ke KRKu proti výsledku řízení.

§40. Povinnosti členů

Každý člen Klubu:

1) je povinen dodržovat a plnit Stanovy klubu, klubové řády, Směrnici pro chov a doplňující ustanovení výboru Klubu

2)  je povinen oznámit výboru klubu všechny změny související s členstvím, tj. změnu jména, bydliště a změnu v držení psa, a to do 15ti dnů od nastalé změny

3)  členské příspěvky je povinen uhradit do 31.1. daného roku

4)  ostatní poplatky je povinen uhradit v řádných termínech

Čl. VII. Kárná opatření:

§41.              

1) Za porušení nebo neplnění členských povinností a povinností vyplývajících ze zastávané funkce ve výboru Klubu nebo KRKu, za porušení klubových řádů, předpisů nebo řádů ČMKU může být zahájeno kárné řízení. K tomuto účelu slouží Kárný řád Klubu.

2) Kárná opatření:

a) důtka

b) pozastavení chovatelské činnosti

c) odvolání z funkce

d) finanční postih

e) trvalé zrušení členství v Klubu.

2) Při přestupcích proti Zápisnímu řádu BC připojuje své stanovisko poradce chovu.

3) Kárné řízení navrhuje výbor Klubu. Až do ukončení kárného řízení probíhá u káraného "stop stav" v celém rozsahu činnosti. Výbor a KRK jsou povinni rozhodnout v kárném řízení do 60 dnů.

Čl. VIII. Majetek klubu:

§42.              

1) Veškerý movitý a nemovitý majetek, získaný za klubové finanční prostředky nebo z darů je majetkem Klubu

2) Majetkem Klubu je veškerá klubová a chovatelská dokumentace. Správu tohoto majetku zabezpečuje výbor Klubu.

Čl. IX. Zánik klubu:

§43. Klub zanikne dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím členské schůze, minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Schůze současně rozhodne o majetkovém vypořádání.

Čl. X. Závěrečná ustanovení:

§44. Tyto stanovy vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§45. Tyto stanovy jsou uloženy ve sbírce listin spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze a jsou k dispozici u statutárního orgánu Spolku.

§46. Stanovy se mění tímto novým zněním přijatým členskou schůzí dne 31.10.2021 a nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení.

Schváleno na členské schůzi v Praze dne 31.10.2021.

Automatic translator

Important Notices

Notice for those interested in bobtail puppies When choosing your bobtail make sure that puppies are from an FCI kennel. There are organizations that issue their own kind of "pedigree". However, these "pedigrees" are not FCI, and a puppy from such kennel is for us the same as a puppy without a Pedigree. An example of these organisations are UCI or INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V.
 

Club Advertisements