Do chovu se zařazují:

 1. Jedinci s DKK maximálně do stupně 1/1, minimální věk jedince pro zhotovení RTG snímku je 15 měsíců, vyhodnocení RTG snímku provádí výborem BC určený veterinární lékař:

  MVDr. František Zahrádka
  Veterinární ordinace, Pod Bručnou 1, 326 00 Plzeň – Slovany.

 2. Vyšetření očního pozadí - Katarakta a PRA s výsledkem negativním. Oční vyšetření se provádí nejdříve ve věku 12 měsíců. V případě použití jedinců v chovu nesmí být vyšetření starší 24 měsíců, je nutné provádět ho opakovaně do osmi let věku jedince, vyšetření musí provádět odborný veterinární lékař (seznam veterinárních lékařů, viz níže)

 3. Posouzení skusu a zubů musí být v souladu se standardem plemene, tj. úplný nůžkový skus (toleruje se klešťový), musí být plný počet řezáků a špičáků. Jiné chybějící zuby nejsou penalizovány, pouze nesmí být dva chybějící zuby umístěny vedle sebe. Za  plnochrupé  zvíře se považuje jedinec, u něhož jsou zuby zcela zřetelné nad úrovní dásně. Nepřípustný je chirurgický výkon jakkoliv chrup korigující. Polyodoncie (zdvojení) je posuzováno stejně jako olygodoncie (chudozubost). Posouzení chrupu může provést libovolný rozhodčí exteriéru psů FCI.  Výsledek zapíše do formuláře pro uchovnění (ke stažení na www.bobtailclub.cz ). Čitelně uvede své  jméno a příjmení a potvrdí svým podpisem.

 4. Jedinci se standardní kohoutkovou výškou (feny 56 cm a více, psi 61 cm a více).  Měření může provést libovolný rozhodčí exteriéru FCI.  Kohoutkovou  výšku  zapíše do formuláře pro uchovnění.  Čitelně uvede své jméno a příjmení a potvrdí svým podpisem.

Obecné pokyny:

 1. Po splnění všech výše uvedených podmínek zaplatí majitel jedince poplatek klubu za uchovnění a předá poradci chovu kopie výstavních posudků, originál formuláře pro uchovnění, kopie zdravotních vyšetření, originál průkazu původu psa (dále jen PP) a vyplněný předepsaný formulář – Žádost o zařazení do chovu (ke stažení na www.bobtailclub.cz). Poradce chovu  zapíše udělení chovnosti do PP jedince a zajistí přeregistraci na plemenné knize ČMKU. Ta zašle originál PP zpět majiteli na dobírku.  Každý uchovněný jedinec člena BC bude uveden na webových stránkách v katalogu chovných jedinců zdarma, a to do 14 dnů po přidělení chovnosti. Uveřejnění zajišťuje poradce chovu.

 2. Podmínkou pro vydání krycích listů je vyšetření  PCD s výsledkem negativní alespoň u jednoho jedince z budoucího rodičovského páru.

Vyšetření zajišťuje laboratoř: Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň

Členové klubu mají 10% slevu na vyšetření.

Kontakty:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-16 hod)
tel: +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 16-19 hod).

Podmínky pro chov:

 1. Jedinci s pozitivním vyšetřením DKK, stejně tak jedinci neplnochrupí a dva přenašeči PCD se spolu pářit nemohou.

 2. Chovnost fen začíná věkem  18 měsíců a končí dnem, kdy fena dovrší 8 let, výbor BC
  může v odůvodněných případech udělit výjimku mimořádného prodloužení chovnosti.
  K žádosti musí být přiloženo stanovisko veterinárního lékaře.

  Chovnost psů začíná dnem dovršení 18 ti měsíců .

 3. Do chovu se nezařazují jedinci, na kterých byl prokazatelně proveden operativní zákrok
  k odstranění nebo zakrytí exteriérové nebo anatomické patologické vady, která podle
  požadavku standardu jedince z chovu vylučuje.

Seznam pracovišť pro vyšetření očního pozadí:

MVDr. Jiří Beránek
Veterinární klinika, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel.: 466 262 914, mobil: 603 272 796. Nebo Veterinární klinika, Poděbradská 63a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, kde MVDr.Beránek ordinuje dvakrát do měsíce, většinou ve čtvrtek, po telefonickém objednání na tel. 466 262 914.

MVDr. Petr Gbelec
AA-VET, Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, tel.: 271 750 131

MVDr. Pavel Hron
Veterinární klinika Erika, nám. Dr. Holého 8, 180 00 Praha 8, tel.: 284 821 784.

MVDr. Barbara Lenská
Vetcentrum Duchek s. r. o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5, tel.: 251 617 564, mobil 775 688 637

MVDr. Petr Staňa
VETPARK, Budečská 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, tel.: 596 120 482

MVDr. Pavla Trnková
Veterinární klinika, Fillova 14, 638 00 Brno - Lesná, tel.: 548 520 099, mobil 604 824 924

Obecné pokyny:

Veterinární lékaři vyhotoví o vykonaném vyšetření mezinárodně platný záznam, který předá
chovateli a jednu kopii odešle PCH. Posouzení vyšetření očního pozadí lze provádět
v kterémkoliv členském státě FCI.

Smluvní veterinář pro vyhodnocování RTG DKK:

MVDr. František Zahrádka
Veterinární ordinace, Pod Bručnou 1, 326 00 Plzeň - Slovany, tel: 377 224 548, mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obecné pokyny:

Vyhotovený RTG odešle zhotovitel snímku (jímž může být libovolný vet. lékař, člen Komory veterinárních lékařů ČR) na adresu MVDr. Františka Zahrádky. Ten snímek po obdržení vyhodnotí a vystaví 3x písemné vyhodnocení, z nich 1 odešle majiteli na dobírku, 1 PCH a 1 archivuje. Výši poplatku za vyhodnocení a způsob úhrady určuje vyhodnocovatel, aktuální cena je 500 Kč. Výsledek posouzení RTG DKK klubem smluvně zajištěného veterináře je pro klub závazný. Odvolat se proti výsledku posouzení je možné. Postup při odvolání řeší předpisy Komory veterinárních lékařů ČR. Odvolání nemá odkladný účinek. U importovaných jedinců je vyhodnocení RTG DKK ze členského státu FCI akceptováno.

Smluvní veterinář pro posouzení chrupu jedince v případě nutnosti:

MVDr. Michal Čáp
Veterinární klinika, Poděbradská 63a, Praha 9, tel.: 284 81 04 71, mobil: 603 958 689, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obecné pokyny:

Při jakémkoliv úrazu chrupu je nutné ihned informovat poradce chovu a navštívit výše uvedeného zubního specialistu, který provede patřičná vyšetření a zápis do PP.

Podklady pro zařazení jedince do katalogu chovných jedinců:

Katalog je určen pro všechny chovné jedince s PP FCI v majetku členů klubu.

Stránka jedince obsahuje:

 • jméno včetně názvu chovatelské stanice
 • fotografii
 • pohlaví
 • datum narození
 • zkratku plemenné knihy a číslo zápisu, u importovaných jedinců i zkratku a číslo původní plemenné knihy
 • barvu očí, skus, počet zubů
 • kohoutkovou výšku
 • vyhodnocení DKK, Kat. + PRA (nepovinně další zdravotní vyšetření)
 • rodokmen
 • dosažené výstavní hodnocení a tituly
 • jméno, adresu a telefonní číslo, popř. e-mail, odkaz na www. stránky majitele
 • název chovatelské stanice majitele (je-li přiděleno)

Zhotovení katalogové stránky je pro BC závazné. Podklady pro zhotovení se zasílají poradci chovu. Stránka musí být na webové stránky BC umístěna do 14 dnů od data zařazení jedince do chovu a obdržení veškerých podkladů. Ty zasílá majitel jedince společně se žádostí o zařazení do chovu.

Podklady pro zhotovení katalogové stránky (předané materiály) se nevracejí: fotografie (nejlépe ve výstavním postoji) v digitální formě musí být na šířku, fotokopie průkazu původu.

Již zhotovené stránky lze aktualizovat (foto, získané tituly).

Katalogové stránky zhotovuje výborem BC pověřená osoba, a to poradce chovu (viz Kontakty).

Automatic translator

Important Notices

VALTICE Club Show and Special Show 8. - 9.9.2018 Club show PHOTO HERE
Notice for those interested in bobtail puppies When choosing your bobtail make sure that puppies are from an FCI kennel. There are organizations that issue their own kind of "pedigree". However, these "pedigrees" are not FCI, and a puppy from such kennel is for us the same as a puppy without a Pedigree. An example of these organisations are UCI or INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V.
EURO OES SHOW 2018 RESULTS HERE , PHOTOS HERE
 Club show Konopiště 1.5.2018 RESULTS + photos  HERE 
 CRUFTS 2018 results HERE
 CLUB DOG SHOWS 2018HERE

Czech National and International shows 2018 HERE

 EURO OES SHOW 2017 VALTICE results and photos HERE

 

Club Advertisements