Čl. I. Účel a působnost: 

§1. Zápisní řád - stanoví podmínky kontrolovaného chovu podle Mezinárodního chovatelského řádu FCI a řádů ČMKU, Řádu na ochranu zvířat při chovu ČMKU a platného standardu FCI č.16 , 5.1.2011/EN,17.2.2012/CZ pro plemeno bobtail. Je závazný pro členy Bobtail clubu (dále jen BC), tzn. pro chovatele, majitele krycích psů a držitele a nečleny klubu na základě sepsané smlouvy na dobu určitou.

§2. Chovatelem je osoba starší 18ti let, která je držitelem názvu chovatelské stanice a je vlastníkem chovné feny.

§3. Majitelem krycího psa je osoba starší 18ti let, jejíž pes je zapsán v rejstříku chovných psů klubové Plemenné knihy.

§4. Držitelem je osoba starší 18ti let, která je vlastníkem chovného psa nebo feny zmocněna k jejich chovnému využití.

§5. 1) V případě vlastnictví více osob jednoho psa nebo feny je nutné, aby k jednání s vedením klubu a Plemennou knihou byla ustanovena pouze jediná osoba, která bude zplnomocněna všemi spolumajiteli. Plná moc musí být udělena písemně a s podpisy všech spolumajitelů. Všichni spolumajitelé musí být zapsáni v průkazu původu jedince. Jako první musí být, pokud smlouva mezi spolumajiteli neurčuje jinak, v seznamu uvedena osoba, mající k jedinci právo podpisu.

      2)V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince, musí být všichni spolumajitelé uvedeni v průkazu původu jedince. Dokládá se kopií smlouvy o spolumajitelství, která určuje, kdo má právo chovu k danému jedinci, po jakou dobu a musí být podepsaná všemi spolumajiteli.

Čl. II. Plemeno:

§1. Plemenem ve smyslu tohoto řádu se rozumí psi a feny s průkazem původu (dále jen PP) vydaným plemennou knihou uznanou FCI a odpovídající platnému plemennému standardu FCI.

Čl.III. Povinnosti chovatele a majitele krycího psa:

§1. 1) Chovatel i majitel krycího psa je povinen poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživu, výchovnou péči a ustájení potřebné k zajištění jejich dobrého fyzického, psychického a zdravotního stavu a zabezpečit potřebnou veterinární péči.

       2) Ustanovení odst. 1 se vztahuje i na péči o březí fenu a odchovy štěňat.

§2. 1) Chovatel je povinen vést „Knihu odchovů“ pro každou svou fenu, majitel krycího psa „Knihu krytí“ pro každého krycího psa a předložit ji na požádání ke kontrole klubovým orgánům.

       2) Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného vlastníka nebo držitele musí být předány s PP.

§3. Neslučitelná s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení Zápisního řádu je produkce štěňat bez PP na chovných i nechovných jedincích člena BC.

§4. Vlastník i držitel je povinen spolupracovat s klubovými orgány při kontrolách, vyplývajících z ustanovení tohoto řádu a jeho doplňujících ustanovení.

§5. Na žádost výboru klubu  je vlastník povinen předložit výsledek veterinárního vyšetření z výborem určeného veterinárního zařízení:

a)       k potvrzení nebo vyloučení skryté dědičné vady

b)       při podezření na výskyt přenosného onemocnění

c)       o provedeném zákroku proti vadě, jejíž výskyt může ovlivnit zařazení nebo setrvání v chovu.

Čl. IV. Převod chovných jedinců:

§1. Převodem se rozumí prodej a propůjčení k chovnému využití držiteli.

§2. Prodej:

1) a) Při prodeji se doporučuje vyhotovit kupní smlouvu, která by obsahovala:

 • smluvenou kupní cenu s ohledem na dosažená výstavní ohodnocení
 • výčet předávané chovatelské dokumentace (PP, Knihu krytí nebo odchovů, očkovací průkaz nebo evropský pas zvířete, vyhodnocení RTG DKK aj. potvrzení)
 • nesplněné závazky, vyplývající z ustanovení BC a způsob jejich vyrovnání, přecházejí na nového vlastníka.

     b) Prodej je potvrzen podpisy obou účastníků v PP. Prodávající ohlásí písemně jednateli BC a PCH převod na jiného vlastníka s jeho adresou, úplné jméno psa nebo feny, název chovatelské stanice, číslo zápisu, a to bezprostředně po prodeji pro registraci v Plemenné knize a klubové agendě.

2) Při prodeji chovné březí feny platí stejná ustanovení jako v odst. 1. Novému majiteli přísluší veškeré dispozice s odchovem, pokud v kupní smlouvě nebylo stanoveno jinak. Štěňata musí být zapsána v chovatelské stanici nového vlastníka. Žije-li tento vlastník v zemi, která nemá registraci FCI, potom tento vrh může být zapsán v chovatelské stanici prodávajícího. Nový majitel březí feny uvědomí do 15ti dnů o změně také majitele krycího psa.

3) a) Název chovatelské stanice je předmětem dědického řízení nebo může být při prodeji převeden na nového majitele. Oba úkony je nutno ohlásit Plemenné knize.

     b) Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný zápis i na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice nebyla na dědice převedena.

§3. Propůjčení k chovnému využití - psa nebo fenu lze k chovnému využití převést na osobu držitele s časovým vymezením. V případě převodu práva k chovu, musí být doložena PCH i Plemenné knize smlouva o zapůjčení k chovu. Odstoupení práva chovu nebo krytí musí být provedeno písemně do 15ti dnů a oznámeno PCH s uvedením všech dohodnutých povinností držitele vůči vlastníku. Držitel pro uvedenou dobu platí za právoplatného chovatele nebo majitele krycího psa. Má právo podepisovat krycí listy. Majitel předává držiteli chovatelskou dokumentaci.

 1. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince nepřiděluje plemenná kniha zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií PP, smlouvou o zapůjčení k chovu s vymezením doby o zapůjčení, kopií dokladu chovnosti jedince, pokud je v dané zemi chovnost udělována. Aby mohl být jedinec použit v chovu v ČR, musí splňovat doplňující podmínky chovnosti BC (viz. Směrnice pro chov), které musí být rovněž doloženy.

Čl.V. Chov:

§1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců registrovaných v Plemenné knize FCI nebo smluvních partnerů FCI. V BC se jedná o chov kontrolovaný.

§2. Poradce chovu (PCH) odpovídá za kontrolu chovu, náplň jeho práce je vymezena ve Stanovách BC. 

§3. Podmínky pro zařazení do chovu:

Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné:

a)       doložit jejich čistokrevnost PP vydaným plemennou knihou FCI

b)       dosažení věkové hranice u psa i feny 18 měsíců

c)       doložit alespoň 2 výstavní posudky z výstav BC, z nichž jeden musí být po 15-ti měsících věku psa nebo feny s výsledkem ,,výborný“ nebo „velmi dobrý“. 

d)       pro zařazení jedince do chovu je nutné splnění doplňujících chovných podmínek uvedených ve Směrnici pro chov BC, kterou dle požadavku na chov vymezuje výbor BC

e)       doložit vyšetření RTG DKK, PCD a očního pozadí

e)       zaplacení poplatku za uchovnění

f)        v chovu lze využít pouze chovné a přeregistrované jedince na PK, registraci zajistí PCH bezprostředně po uchovnění, majitel uchovněného zvířete následně obdrží originál PP na dobírku.

g)        do chovu se nezařazují jedinci vykazující standardem vylučující vady,vykazující dědičné vady a operativní zákroky k zakrytí dědičných vad ( např. Entropium)

h) v případě drobné exteriérové vady, která se úplně neslučuje se standardem (např. výška v kohoutku atd.) může výbor klubu jedince uchovnit na jeden zkušební vrh, s tím, že budou předvedena všechna štěňata, která zůstanou v ČR k posouzení na výstavě pořádané klubem (nejdříve ve třídě mladých) a zároveň k posouzení poradci chovu. Podle výsledku bude buď chovnost výborem prodloužena nebo zastavena. V případě nesplnění výše uvedené podmínky, bude možnost využití jedince v chovu výborem zastavena.      

Čl.VI. Krytí:

§1. Ke krytí ve smyslu Zápisního řádu může dojít jen mezi čistokrevnými chovnými jedinci registrovanými v členském klubu FCI nebo jeho smluvním partnerem, na základě platného krycího listu. Krycí listy vystavuje PCH na základě písemné žádosti chovatele na předepsaném formuláři BC, podané nejméně 21 dní před očekávaným háráním feny.

a) v případě, že chovatel provedl výběr krycího psa sám, ten musí být uveden i s číslem zápisu a jménem jeho  majitele na formuláři. PCH má právo ze závažných chovatelských důvodů volbu nedoporučit a předložit tento návrh k posouzení výboru BC.

b) u zahraničního krytí chovatel k žádosti připojí fotokopie PP a potvrzení chovnosti psa, dále kopii výsledku RTG DKK, kopii protokolu o vyšetření očního pozadí ne starší 24 měsíců a kopii vyšetření PCD. Pro vystavení krycích listů platí stejné doplňující podmínky jako pro krytí v ČR. Zahraniční pes musí splňovat doplňující podmínky pro chov, které jsou uvedeny ve Směrnici pro chov BC.

c) pro chovné jedince , kteří jsou ve spoluvlastnictví člena BC a cizího státního příslušníka, platí pro krytí a chov podmínky Zápisního řádu BC. Musí být doložena písemná smlouva o tom, kdo má právo podpisu k danému jedinci. V případě, že cizí státní příslušník není člen BC a jedinec nemá číslo zápisu ČMKU, nemůže být uveden v chovných jedincích Klubu.

§2. Krycí listy:

a) krycí list vyhotoví PCH ve 3 výtiscích, krycí list č.1 a 2 zasílá chovateli do 21 dnů po obdržení žádosti. Na žádost chovatele může PCH vystavit expresní krycí listy ve zkrácené lhůtě (poplatky určuje BC)

b) krycí list je platný pouze s podpisem PCH a datem jeho vystavení, platí po dobu 12ti měsíců ode dne vystavení a pouze pro navržené partnery

c) v případě neuskutečněného spojení vrací chovatel oba jeho výtisky PCH po ukončení doby platnosti

d) v případě, že fena nezabřezla, oznámí toto chovatel PCH v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 ti dnů po očekávaném termínu vrhu a zašle mu zpět krycí list č. 1. Nezabřeznutí feny hlásí chovatel i majiteli krycího psa

e) krycí list musí být vydán i v případě, že oba chovní partneři patří jednomu majiteli.

§3. Vlastní krytí:

 1. za krytí se považuje minimálně jedno spojení krycího psa s chovnou fenou. Opakování spojení je možné nejméně po 24 hodinách, nejdéle do 72 hodin po předchozím spojení
 2. doporučuje se krýt fenu u majitele nebo držitele psa. Fenu doprovází její majitel nebo držitel
 3. krytí feny více psy během jednoho hárání je nepřípustné
 4. uskutečněné krytí potvrdí chovatel i majitel krycího psa ihned po aktu svými podpisy na krycím listě. V případě jednoho majitele krycího páru musí být na krycím listě podpis svědka krytí
 5. majitel krycího psa zapíše potřebné údaje do „Knihy krytí“
 6. uskutečněné krytí hlásí chovatel PCH nejpozději do 7 dnů po aktu (telefonem nebo mailem) a zároveň mu doporučeně odešle podepsaný krycí list č.2
 7. mezi jednotlivými krycími dny psa u různých fen musí uplynout nejméně 24 hodin
 8. v případě, byl-li pyj psa zasunut do přezky feny a nedošlo-li ke svázání, je toto považováno také za uskutečněné krytí a nelze již použít jiného plemeníka.
 9. přirozené krytí může být nahrazeno inseminací. Používá se, když:
  1. fena není k páření ochotná a nebo jí v tom brání anatomická anomálie
  2. pes spontánně nekryje; tato okolnost musí být chovateli předem známa
  3. inseminace se nesmí používat u zvířat, která se předtím nereprodukovala přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit Předsednictvo ČMKU.
  4. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU
  5. Zmrazené sperma, dle podmínek FCI, nahrazuje krytí. Podmínky pro inseminaci jsou stanoveny v samostatné směrnici ČMKU. Inseminace zmrazeným spermatem od psů, kteří ještě žijí, podléhá podmínkám o tuzemském i zahraničním krytí.
 10. inseminaci hradí majitel feny a může ji provést jen veterinární lékař. Ten učiní do krycího listu potřebný zápis a potvrdí jej podpisem a razítkem veterinárního zařízení

§4. Úhrada za krytí:

 1. úhrada za krytí není stanovena, jde o dohodu mezi dvěma vlastníky před krytím a ta  se doporučuje uvést na krycí listy
 2. při úhradě za krytí formou štěněte, přísluší první volba chovateli, druhá majiteli krycího psa
 3. nezabřezne-li fena a plná úhrada za krytí byla provedena platbou po krycím aktu, má chovatel právo na další jedno bezplatné krytí, nedohodnou-li se jinak
 4. právo krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny
 5. pokud se prokáže, že krycí pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí.

Čl.VII. Vrh:

§1. Chovná fena může mít za období 2 let maximálně 3 vrhy. Vrh, kdy fena porodí jen 1 štěně je započítáván jako regulérní vrh. Je povoleno odchovat na chovné feně do 8mi let věku maximálně 5 regulérních vrhů.

 §2. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny s následným porodem, musí být tato skutečnost i vrh nahlášen s potřebným vysvětlením PCH a výboru BC k posouzení. Vrh se zanese do Knihy odchovů a započítává se jako vrh v kalendářním roce.  

§3. V případě, že došlo k nežádoucímu nakrytí dvou chovných jedinců a jejich spojení je možné z chovného hlediska akceptovat, může výbor BC toto spojení a následný vrh uznat. Vrh je možné zapsat do PK v případě, že budou doloženy k určení identity testy DNA (parentita) celého vrhu, a to na náklady chovatele . Za stejných podmínek je možné uznat nežádoucí nakrytí dvou jedinců, které lze dodatečně uchovnit, tedy mohou splnit všechny podmínky chovnosti. V případě nežádoucího nakrytí feny je v kompetenci výboru zahájit kárné řízení proti chovateli.

 §4. Pokud chovatel nemůže mít vrh ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnosti se jménem a adresou osoby, která vrh přebírá, a to neprodleně PCH. Rovněž musí ohlásit přemístění vrhu na svou jinou adresu.

 §5. Chovatel hlásí PCH, a to nejdéle do 24 hodin po porodu základní údaje o vrhu (počet živě i mrtvě narozených, ponechaných a utracených štěňat, jejich pohlaví a ,hmotnosti.) Do 1. týdne věku vrhu doloží fotografie jednotlivých štěňat. Totéž oznámí i majiteli krycího psa. PCH zajistí uveřejnění narození vrhu na internetových stránkách BC do 14 dnů od narození vrhu.  

§6. Veterinářem musí být utracena všechna zrůdná štěňata, rovněž i ta s výskytem závažných patologických vad (rozštěp patra, rtu). Výskyt těchto anomálií se hlásí PCH a je zanesen do údajů o vrhu.

 §7. Pečuje-li fena o více jak 6 štěňat, musí být štěňata dokrmována nebo nadpočetná štěňata předána kojné feně. Chovatel musí oznámit adresu ustájení těchto štěňat.

 §8. Pokud fena - matka nemůže o vrh pečovat (nemoc, úhyn) zabezpečí chovatel vrh jako v ustanovení § 7. tohoto článku.

 §9. Chovatel zapíše do 7mi dnů po porodu údaje o vrhu do Knihy odchovů.

 §10. Chovatel je povinen zabezpečit přiměřené podmínky ustájení štěňatům i feně - matce, které odpovídají potřebě zdárného fyzického i psychického vývoje. Ustájení musí být v souladu s veterinárními předpisy.

 §11. V případě pochybnosti o původu vrhu má výbor BC možnost nařídit provedení testů DNA na náklady chovatele.

 §12. Ve stáří 3-4 týdnů štěňat zasílá chovatel na adresu PCH žádanku o vydání zápisových čísel štěňat. Je možné ji zaslat doporučeně poštou nebo mailem. 

§13. Čipování štěňat je podmínkou jejich prodeje a provádí se nejdříve ve stáří 6 týdnů. Celý vrh musí být označen jednotně. Úkon provádí veterinární lékař, který na formuláři BC , Kartě štěněte, vyhotoví a potvrdí zápis o zdravotním stavu štěněte. Karta štěněte slouží pro potřeby klubu jako kontrola vrhu a je podmínkou pro vydání PP štěněte.

§14. Podklady pro vydání PP musí být chovatelem doručeny PCH nejdéle do 10 ti týdnů věku štěňat, na PK musí být PCH doručeny nejpozději do 3 měsíců věku štěňat.

§15) V případě vývozu štěněte musí být toto označeno v žádance o zápisová čísla jako export a k tomu předáno PCH jméno a příjmení a adresa nového majitele v zahraničí. Stejně tak dodatečný export je hlášen do evidence PCH!

§16) Chovatel i majitel krycího psa je povinen zaplatit poplatky s vrhem spojené na účet Bobtail clubu, a to nejpozději do 3 měsíců věku štěňat. Výši poplatků schvaluje členská schůze.

Čl. VIII. Prodej štěňat:

§1. Štěňata lze prodat až po označení čipem. Chovatel má mít na zřeteli výběr vhodných majitelů tak, aby nedocházelo k manipulaci se štěnětem překupníkem. Chovatel musí informovat majitele o nárocích na péči o štěně, aby nedocházelo k jeho vrácení nebo přesunům k dalším majitelům. Minimální věk pro prodej štěňat je 50.den po jejich narození.

§2. Při prodeji štěněte je nutno vyhotovit kupní smlouvu, která má obsahovat tyto základní náležitosti:

 • základní osobní údaje prodávajícího a kupujícího
 • prodejní cena (zohledňují se výstavní tituly rodičů, jejich případná genetická hodnota, RTG DKK, vyšetření očního pozadí a další vyšetření, provedené očkování štěněte atd.)
 • přehled předávané zdravotnické dokumentace a PP, je-li již vystaven. Cena za PP štěněte je součástí ceny štěněte a nesmí být účtována odděleně. PP je nedílnou součástí štěněte.

§3. Štěňata s odchylkami od standardu plemene (tj. štěňata strakatá nebo štěňata, která mají méně než 50% tmavé barvy po celém těle, štěňata s modrou barvou a modrou pigmentací sliznic, mající předkus, podkus nebo nesestoupená varlata v šourku atd. ) mají obvykle prodejní cenu sníženou. Kupující musí být před odebráním štěněte s tímto seznámen.

§4. Chovatel informuje nového majitele štěněte o existenci Bobtail clubu, zůstává s majiteli štěňat v kontaktu, je jim nápomocen v péči o štěně.

§5. Chovatel zasílá po prodeji vrhu formulář se jmény a kontakty na nové majitele štěňat jednateli BC, a to nejpozději do 6 měsíců od narození štěňat. Musí mít potvrzen i souhlas s předáním osobních údajů jednateli Klubu.

Čl.IX. Dovoz - vývoz:

§1. Importovaní jedinci s PP ze zemí uznaných FCI musí být přeregistrováni českou Plemennou knihou.

§2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou je nutno doložit ověřeným překladem.

 §3. Chovným importovaným jedincům  ze zemí uznaných FCI klub chovnost uznává, zároveň  musí splňovat současné podmínky Zápisního řádu BC a Směrnice pro chov. Import jedince musí být nahlášen PCH.

 §4. Podmínky v ustanovení §1.-§3. jsou závazné i pro případ spoluvlastnictví českého člena BC se zahraničním partnerem.

§5. Vývoz štěňat a dospělých jedinců zahraničnímu zájemci se řídí předpisy ČMKU o vývozu. Na základě jména a adresy kupujícího v zahraničí musí být vystaven jedincům vývozní PP „Export Pedigree“. PCH i jednatel musí být písemně informováni o vývozu štěňat i dospělých jedinců zahraničním zájemcům. Chovatel nebo majitel musí uvést jméno a adresu nového majitele.

 §6. Nákup a prodej prostřednictvím obchodních organizací nebo překupníků je ve smyslu předpisů FCI nepřípustný a je závažným porušením Zápisního řádu BC.

Čl. X. Plemenná kniha:

§1. Vlastní vedení Plemenné knihy Bobtail clubu (dále jen PK) zabezpečuje výbor BC smluvně u příslušné organizace (vykonavatele PK).

 §2. U PK se registrují čistokrevní jedinci plemene bobtail a jejich odchovy, pokud jsou ve vlastnictví občanů nebo organizací v ČR.

 §3. PK zapisuje pro potřeby ústřední evidence a pro potřeby plemenitby do PK:

a)  odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky Zápisního řádu BC

b) importované čistokrevné psy a feny s průkazy původu vystavenými zahraniční kynologickou organizací, která je členem FCI nebo je jí uznávána.

 §4. PK potvrzuje do průkazu původu vývoz čistokrevných jedinců s PP FCI

 §5. Součástí PK jsou:

a)       rejstřík chovných jedinců

b)       rejstřík exportovaných a importovaných jedinců

c)       rejstřík čistokrevných jedinců s PP FCI

§6. Rejstřík chovatelských stanic je veden FCI a ČMKU a na přidělení názvu chovatelské stanice, její mezinárodní registraci a ochranu názvu se vztahuje metodický pokyn ČMKU „Chránění názvu chovatelských stanic“.

 §7. PK ČMKU vystavuje i příslušné doklady a potvrzení související s chovem, dovozem a vývozem čistokrevných jedinců s PP FCI. Svou činností slouží potřebám chovatelů, řídí se ustanoveními FCI, tímto Zápisním řádem a požadavky výboru BC. Výbor BC ve vztahu k PK zastupuje PCH.

 §8. Služby poskytované chovatelům spojené s vydáváním dokladů jsou službami placenými. Platí u nich smluvní ceny dohodnuté mezi výborem BC a vykonavatelem PK.

 §9. PK zodpovídá za zpracování úplného ročníku plemenné evidence, kterou předá vždy do konce dubna následujícího roku v kopii PCH.

 §10. Povinností PK je vyřídit veškerá podání, včetně vystavení průkazů původu, do 30ti dnů po obdržení řádně vyplněných a PCH potvrzených žádostí. Chovatel má možnosti nechat si vystavit PP i expresně.

 §11. Veškerá dokumentace, vzniklá v souvislosti s vedením PK, je vlastnictvím BC, který má také výhradní právo na jejich využití a nakládání s nimi.

 §12. Poplatky za placené služby účtuje PK žadatelům o úkony, většinou formou vydání dokladů na dobírku.

Čl. XI. Podmínky zápisu do plemenné knihy:

§1. Do PK mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů stejného plemene zapsaných v PK v ČR nebo jiné členské zemi FCI nebo v PK země FCI uznávané.

 §2. Předpokladem pro zápis do PK je dodržení všech příslušných ustanovení Zápisního řádu BC a doručení řádně vyplněné a potvrzené přihlášky k zápisu štěňat. U importovaných jedinců s PP, splňujících podmínku uvedenou v ustanovení §1. tohoto čl., se předkládá originál PP, ve kterém PK provede jeho registraci vyznačením evidenčního čísla PK.

 §3. Zápis domácích odchovů do PK se provádí na podkladě přihlášky k zápisu štěňat. Přihlášku je chovatel povinen úplně a čitelně dvojmo vyplnit na předepsaném tiskopise, podepsat ji a odevzdat PCH nejpozději do 10 ti týdnů věku štěňat. K přihlášce přikládá chovatel kopii záznamu o čipování,,originál ,, Karty štěněte“ ke každému jedinci z vrhu a originál KL č.1. PCH po kontrole úplnosti a správnosti přihlášku potvrdí, jeden její výtisk spolu se žádankou na zápisová čísla, s krycím listem č.1 a případnými pokyny vyplývající z kontroly předložené dokumentace zašle nejpozději do 3 měsíců od data vrhu na PK. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti údajů v přihlášce zajistí před jejím odesláním PK u chovatele odstranění těchto vad.

 §4. Celý vrh se musí přihlásit k zápisu do PK najednou. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. V případě úhynu štěňat po odeslání přihlášky je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit PK.

 §5. Jména štěňat pocházející z jednoho vrhu musí začínat stejným počátečním písmenem. Součástí jména je i název chovatelské stanice. Jméno v každém prvním vrhu každého plemene v téže chovatelské stanici začíná písmenem A, přičemž další vrhy se řídí abecedním pořadím bez ohledu na to, že vrhy pocházejí od různých fen jednoho plemene. Písmena s háčkem, CH, Q, X a Y lze vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se však nesmějí opakovat.

 §6. Jedinci importovaní z ciziny za účelem chovu, musí být bez ohledu na stáří zapsáni do PK. Tento jedinec dostane evidenční číslo, které PK vyznačí na zahraničním originálu PP. Přepisování PP importovaného jedince na české formuláře je přípustné jen v případě vážného poškození originálu. V těchto případech poškozené originály archivuje PK. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče zapisovaných vrhů v ČR, je nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původní PK / původní PK/česká PK/zkratka plemene/číslo zápisu. PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.

§7. Do PK nesmějí být zapsány:

a)  odchovy chovatelů, kterým byla dočasně nebo trvale zastavena chovatelská činnost nebo kterým byl odňat chráněný název chovatelské stanice

b)  odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky Zápisního řádu BC

c)  odchovy, kdy matka nebo otec nejsou registrováni jako chovní.

 §8. Každé vědomé uvedení nepravdivých údajů v zápisním řízení nebo zamlčení skutečností důležitých pro zápisní řízení je závažným chovatelským přestupkem. Má vedle důsledků disciplinárních ve smyslu Stanov a Zápisního řádu BC za následek i zrušení příslušného zápisu v PK.

Čl. XII. Chovatelská stanice:

§1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.

a) chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a doživotní.

b) nárok na ochranu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.

c) majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba

d) název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.

e) převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný (dědickým převodem nebo smluvním odstoupením).Zajišťuje ČMKU.

f) registrace chovatelské stanice zaniká:

-   písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení

-   úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.

g) změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.

Čl. XIII. Průkaz původu psa:

§1. Průkaz původu psa (dále jen PP) je úřední doklad osvědčující původ psa prokázaný nejméně 3 generacemi předků a jeho čistokrevnost. Je vystaven na předepsaném tiskopise s pečetí FCI, opatřený razítkem a podpisem pracovníka zplnomocněného PK.

§2. PP musí být podepsán chovatelem i majitelem, jinak není PP platný.

§3. Všechny záznamy do PP, vyjma podpisu chovatele, uvedení jména, adresy majitele a jeho podpisu (i v případě jejich změn v důsledku prodeje, daru apod.), jsou oprávněni provádět pouze PK, PCH, rozhodčí exterieru a veterinární lékař. Všechny ostatní záznamy jsou neplatné a znehodnocují PP. Rovněž tak je PP znehodnocen pozměňováním údajů v něm zapsaných. Záznamy musí být prováděny v plném znění, s uvedením data, podpisem a razítkem.

 §4. PP se vyhotovuje v jediném vyhotovení, není nahraditelný ani fotokopií ani úředně ověřeným opisem. Rovněž tak není přenosný na jiného jedince.

 §5. V případě ztráty PP se tato skutečnost musí neprodleně hlásit PCH a PK. Nebudou-li do 1 měsíce po zveřejnění ztráty v odborném tisku a na internetových stránkách ČMKU podány námitky, vystaví PK na základě žádosti majitele duplikát. V žádosti uvede majitel získaná ocenění, tituly, zkoušky, které budou v duplikátu uvedeny jen za předpokladu možnosti jejich ověření. V případě, že se původní PP dodatečně nalezne, rozhodne PK, který z PP znehodnotí.

§6. V případě podstatného poškození originálu PP se postupuje podle § 5. čl.XIII., vyjma ustanovení o zveřejnění a aplikaci jednoměsíční lhůty. I v těchto případech poškozené originály archivuje PK.

 §7. Majitel psa nebo feny je povinen kdykoliv na požádání PK nebo orgánu BC předložit PP ke kontrole.

 §8.  PP je vázán na čistokrevného jedince, pro kterého byl vydán. Při převodech těchto jedinců je PP jejich součástí. Nový majitel musí PP po převzetí vlastnoručně podepsat a uvést svoji adresu.

Čl. XIV. Vývoz:

§1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být plemennou knihou ČMKU označen vytlačeným znakem ČMKU a adresou nového majitele „ Export Pedigree“.

 §2. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný ve smyslu předpisů FCI a poslání ČMKU.

Čl. XV. Závěrečné ustanovení:

§1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti kárného stíhání.     

Sváleno a nabývá platnosti na členské schůzi v Praze dne 31.10.2021

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI