Zápis z volební členské schůze konané dne 24.11.2019 v Praze

Členská schůze se konala v restauraci Na Křižovatce v Praze 2.

Schůze byla zahájena v 10.30 hodin, podle platné pozvánky a programu, který obdržel každý člen spolku. Přítomno bylo 28 členů z 64. Z důvodu neusnášeníschopnosti byla schůze rozpuštěna a svolána po 30ti minutách náhradní členská schůze, jak bylo uvedeno na pozvánce. Přítomno bylo 30 členů (viz prezenční listina).

Členskou schůzi zahájila předsedkyně klubu Petra Márová, přivítala přítomné členy, oznámila, že se jedná o volební členskou schůzi a proběhlo hlasování, zda členská základna souhlasí s Petrou Márovou jako s předsedkyní schůze. Přítomní členové klubu ji jednohlasně odsouhlasili.

Petra Márová seznámila členy klubu s programem schůze, přítomní členové klubu program schůze schválili a odhlasovali. Omluvila nepřítomnost jednatelky klubu Renaty Kňákalové z pracovních důvodů.

  1. 1)Zpráva předsedkyně klubu Petry Márové:

Výbor BC se během letošního roku sešel 4x. Mimo řešení běžných věcí spojených s provozem klubu zahájil výbor BC kárné řízení proti chovatelce E. K. a majiteli psa J. B., a to z důvodu porušení ZŘ Bobtail clubu. Kárné řízení proti J. B. bylo zastaveno. Kárné řízení proti E.K. bylo zakončeno důtkou a po odvolání, prostřednictvím právního zástupce, řešila vše Kontrolní a revizní komise spolku. Vzhledem k tomu, že kárné řízení neuzavřela, je toto předáno k jednání dnešní členské schůzi , která je nejvyšším orgánem spolku, a je možné podle Stanov takto postupovat.

Výbor klubu provedl změnu posuzovatele dysplazie kyčelních kloubů, novým posuzovatelem definitivních snímků je MVDr. Lukáš Duchek z Prahy. Informace a kontakty jsou na webu klubu.

Výbor klubu schválil povinné vyšetření PCD u všech chovných jedinců z důvodu malého počtu odchovaných štěňat a z důvodu zabřezávání fen. Bobtail club má dohodnutou slevu 10% pro členy klubu v genetické laboratoři Genomia s.r.o. v Plzni. Veškeré informace jsou rovněž na webu klubu.

V souvislosti s tím upozornila předsedkyně klubu, že je možné si nechat vyšetření na PCD udělat

v průběhu MVP v Praze, a to ve dnech 30.11 a 1.12 2019. Je mimořádná sleva 15 procent a odběry budou zdarma.

BC pořádal letos tři klubové výstavy – 1.5.2019 na Konopišti se zadáváním titulu CAC a Speciální a Klubovou výstavu s udělením titulu Vítěz speciální výstavy a Klubový vítěz se konaly opět ve Valticích v termínu 14. a 15. 9. 2019. Ve Valticích posuzovali rozhodčí z Anglie a Francie. Na výstavy se opět podařilo zajistit významné sponzory – fa Super Zoo a Hunter. V příštím roce se klubové výstavy budou konat v termínu 1.5.2020 na Konopišti a 12. a 13.9 2020 ve Valticích.

Petra Márová seznámila členy klubu s navázáním nové spolupráce s firmou Royal Canin, která přislíbila sponzorovat klubovou výstavu na Konopišti v roce 2020 a sjednala slevy pro členy klubu na odběr krmiva Royal Canin. Všichni členové budou s těmito informacemi obesláni mailem. Rovněž vyzvala členy, aby pokud možno využívali k nákupu Super Zoo, kde mají 18 procentní slevu a svými nákupy přispívají ke sponzoringu klubu.

Ve výboru klubu došlo v posledním roce volebního období ke změně ve funkci poradce chovu. První tři roky byla poradkyní Klára Hájková, kterou členská schůze odvolala a jmenovala do funkce Danuši Horákovou.

Výbor klubu přerušil klasickou fotosoutěž, a to z důvodu malé účasti členů. Pro rok 2020 byl opět vytištěn kalendář v nákladu 100 ks. Za zpracování děkujeme Monice Barry Dyršmídové. Ve výrobě kalendáře bude BC pokračovat, je to důležitá věc pro propagaci plemene.

V roce 2021 se bude v České republice konat Světová výstava psů a výbor klubu po dohodě s pořadatelem ČMKU delegoval rozhodčího pana Raye Owena z Anglie. Světová výstava bude probíhat ve dnech 30.9. - 4.10.2021. V rámci výstavy bude i CACIB výstava, kterou bude posuzovat Barbara Müller ze Švýcarska. Oba rozhodčí jsou chovateli našeho plemene. BC zvažuje pořádání mimořádné Speciální výstavy v rámci Světové výstavy v Brně.

  1. 2)Zpráva jednatelky klubu Renaty Kňákalové

V roce 2019 se počet členů klubu rozrostl na 64, a to především z důvodu nových majitelů štěňat z vrhu chovatelské stanice Modrý kaňon, kterých bylo 11. Ukončeno bylo členství dvěma členkám klubu. Jednatelka jako každý rok připomněla členům klubu, že jejich povinností je hlásit jednateli změny, které se týkají jeho osoby, tzn. změna jména, adresy, ale také změny v držení svých psů, jde o úmrtí, prodej nebo pořízení dalšího psa. Bohužel to dělá jen velmi málo členů. Jednou z povinností chovatele je také hlášení nových majitelů svých odchovů, ale vzhledem k tomu, že se vloni na jaře musel náš klub připojit v rámci EU k ochraně osobních údajů – GDPR, budeme muset tuto povinnost asi změnit. Nyní to chovatelé řeší tím, že v kupní smlouvě uvedou, že nový majitel souhlasí s uvedením svého kontaktu jednateli BC. Dále připomínám, že lhůta na zaplacení členských příspěvků je 31.března 2020.

  1. 3)Zpráva poradkyně chovu Danuše Horákové

Poradkyně chovu informovala členy o chovatelské činnosti klubu za roky 2018 a 2019.

V souvislosti se zprávou poradce chovu byla navržena podmínka pro fenu Amelii, majitelky L.Benekové , a to v případě, že bude chtít fenu uchovnit. Podmínka, že bude feně povolen 1vrh s tím, že všechna štěňata, která zůstanou v ČR budou předvedena k přeměření a posouzení poradkyní chovu a mezinárodní rozhodčí exteriéru Petře Márové, byla schválena členskou schůzí. 28 bylo pro,

1 proti a jeden člen se zdržel. Po kontrole odchovu bude výborem rozhodnuto o dalším působení feny v chovu.

Zpráva poradkyně chovu je přiložena k zápisu.

  1. 4)Zpráva propagačního referenta Karoliny Morrison:

Informovala o práci s webovými stránkami a pochválila spolupráci s webmasterem panem Skleničkou. Požádala členy klubu o spolupráci ve formě zasílání příspěvků, článků, fotek a fotek do fotosoutěže. Požádala členy klubu o spolupráci na facebooku, kterým se šíří informace o našem plemeni a o našem klubu do širší veřejnosti a tím se podporuje propagace plemene.

Mění se podmínky fotosoutěže, pravidla budou včas vyvěšena na našich webových stránkách. Informace o vítězích fotosoutěže najdete na webových stránkách v sekci Klubové akce.

  1. 5)Zpráva pokladníka Denisy Stejskalové

Přečetla přítomným svoji zprávu, informovala o finanční situaci v klubu. Zpráva bude členům klubu zaslána e-mailem.

  1. 6)Zpráva KRK – předsedkyně Blanky Roudnické

Revizní komice provedla kontrolu účetnictví za rok 2018 a našla jen dvě chybně zařazené položky. V letošním roce revizní komise řešila odvolání chovatelky E. K. proti udělení důtky výborem BC. Revizní komise se rozhodla předat záležitost členské schůzi, jako nejvyššímu orgánu klubu, kde členové BC rozhodnou a udělení důtky potvrdí nebo ne.

Celá zpráva KRKu je přiložena k zápisu.

                7) Projednání důtky chovatelky Evy Křemenákové

Předsedkyně shrnula zprávu KRKu, co se týká projednání důtky Evě Křemenákové a znovu vysvětlila přítomným členům důvody k jejímu udělení. Členové klubu byli vyzváni k diskuzi na řešené téma. K celé situaci se znovu vyjádřila paní Eva Křemenáková, přečetla zprávu svého právního zástupce, která popisuje celou situaci, závěrem žádá zproštění důtky. K situaci se vyjádřila i poradkyně chovu Dana Horáková. Po další krátké diskuzi dala předsedkyně klubu hlasovat členské schůzi potvrzení důtky paní Evě Křemenákové. Hlasování: 25 členů pro, 3 členové proti, 2 členové se zdrželi - důtka byla potvrzena.

  1. 7)VOLBY do výboru klubu

Šest členů stávajícího výboru klubu potvrdilo svoji kandidaturu. Do KRK potvrdily kandidaturu dvě členky. Do výboru klubu byla navržena paní Blanka Hanusová a do KRK paní ing. Marcela Jarošová. Předsedkyně vyzvala ostatní členy klubu, kteří by chtěli kandidovat do výboru a revizní komise. Nikdo se z ostatních členů nepřihlásil.

Martin Bohuslav byl pověřen vedením voleb. Členové klubu si zvolili volbu veřejným způsobem.

Výsledky voleb:

Předseda:                          Petra Márová                                   29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

Místopředseda:                   Kateřina Lobovská                          29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

Jednatelka:                        Renata Kňákalová                           30 členů pro, 0 člen se zdržel, 0 členů proti

Poradce chovu:                  Danuše Horáková                           29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

Pokladník:                          Denisa Stejskalová                         29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

Propagační referent:           Karolina Morrison                           29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

Člen bez funkce:                 Blanka Hanusová                            29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

KRK:

předseda:                           Blanka Roudnická                           29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

člen:                                     ing.Marcela Jarošová                    29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

člen:                                  Blanka Vošmiková                          29 členů pro, 1 člen se zdržel, 0 členů proti

Po volbách si KRK určila jako předsedkyni paní Blanku Roudnickou.

Předsedkyně klubu otevřela diskuzi, do které se nikdo nehlásil, tak přešla k ukončení výroční volební členské schůze, popřála všem členům chovatelské úspěchy, krásné Vánoce a poděkovala za účast.

Zapsala: Kateřina Lobovská

Zpráva poradce chovu za rok 2018 a 2019

Zpráva revizní komise za rok 2018 a 2019

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI