Zápis z členské schůze konané 8.9.2018 ve Valticích

ítomno bylo 26 členů klubu (viz prezenční listina).

Členskou schůzi, která se konala po Klubové výstavě ve Valticích, zahájila předsedkyně klubu Petra Márová, přivítala přítomné členy a seznámila přítomné s programem schůze, přítomní členové klubu program schůze schválili.

1)Zpráva předsedkyně klubu Petry Márové:

BC pořádal letos tři klubové výstavy – 1.5.18 na Konopišti, tato výstava se netěší takovému zájmu jako výstavy ve Valticích. Letos se koná ve Valticích tradičně Klubová výstava se zadáváním titulu KV a Speciální výstava, jsou pozvány opět rozhodčí z Anglie, které jsou zároveň chovatelky bobtailů. Na výstavy se podařilo zajistit významné sponzory – fa Plaček, Mevet a Hunter.

Letos poprvé byla sobotní výstava organizována částečně s Klubem chovatelů bearded kolií, pro velký počet přihlášených psů se musely postavit dva samostatné kruhy, ale na nákladech na rozhodčí se budou podílet oba kluby.

V příštím roce budeme pořádat opět všechny tyto výstavy. 1.5.2019 KV na Konopišti, budeme ji organizovat již sami, ne Klub bretaňských ohařů jako doposud. Valtický víkend je plánovaný na 14.-15.9.2019, mohou ještě nastat změny, protože hotel Hubertus jde do rekonstrukce. O rozhodčím a veškerých aktualizacích budou členové BC informováni.

Od firmy Plaček dostal náš klub nabídku pro své členy koupi krmiva Ontario a Eukanuba s 18% slevou, členové klubu budou s nabídkou obesláni e-mailem, po registraci v chovatelském klubu budou moci nakupovat se slevou.

V časopisu Pes přítel člověka vyšel v květnu portrét plemene bobtail, na článku se podíleli někteří členové klubu.

Webové stránky byly spuštěny v lednu letošního roku, poděkování patří K.Morrison, fungují dobře.

V září 2021 bude v Brně organizována Světová výstava psů, chceme delegovat rozhodčího ze země původu, dr.Široký z předsednictva ČMKU slíbil, že nám vyjde vstříc.

Letos opět mohli členové klubu posílat fotky do fotosoutěže, z fotek byl vytištěn kalendář v nákladu 50 ks. Za zpracování děkujeme V.Kindlovi.

2)Zpráva jednatelky Renaty Kňákalové:

BC má po kontrole členských příspěvků 50 členů, počet členů se několik let pohybuje téměř na stejném počtu. K novému roku ukončili členství tři členové klubu a byly přijaty dvě nové členky – obě majitelky importovaných fenek.

Na jaře se náš klub musel připojit v rámci EU k ochraně osobních údajů – GDPR, protože používáme vaše údaje, musela jsem členům klubu zaslat formulář ke schválení používání osobních údajů. Od ČMKU jsme dostali nařízeno, že musíme mít uložený originál podpisu, proto jste jej museli zasílat poštou. Někteří členové klubu nečtou maily, nereagují na zprávy, někomu jsem musela tuto žádost zasílat 4x a do dnešního dne se od začátku června neozvaly dvě členky – paní S.Bouchnerová a R.Dubovicová, které zítřkem pozbývají členství v BC.

V souvislosti s GDPR se ozvala paní A.Čechová, která je asi nejstarší v klubu působící členkou a chovatelkou, že už pro ni členství v klubu nemá cenu, vše sleduje, ale je pro ni již problematické daleko cestovat, na letošní rok má zaplaceny ČLP. Navrhujeme, abychom paní Čechové do dalších let přiznali mimořádné členství.

3)Zpráva pokladní klubu Denisy Stejskalové:

Paní Stejskalová výsledek hospodaření za rok 2017 pro přítomné přečetla, všichni členové klubu jej dostali mailem s pozvánkou na schůzi, vzhledem k pořádání Evropské výstavy v loňském roce byl výsledek ziskový.

4)Zpráva propagačního referenta Karoliny Morrison:

První část letošní fotosoutěže byla úspěšná, členové poslali krásné fotky, ale soutěže se zúčastňuje jen málo členů klubu, fotky z jednotlivých kol jsou uveřejňovány na webových stránkách klubu, fotky vyhodnocuje V.Kindl a vítězné fotografie doplňuje komentářem.

Vítězné fotografie: leden – M.Matuščinová, únor – K.Lobovská, březen – J.Aková, duben – K.Morrison, Květen – L.Beneková, červen – J.Aková, dostaly zdarma jeden výtisk kalendáře.

Webové stránky fungují bezproblémově, jsou udělány tak, že si je mohu spravovat sama – v češtině i v angličtině, spolupráce s p. Skleničkou (webmasterem) je dobrá. K.Morrison upozornila členy na aktualizaci svých údajů na webových stránkách.

FB skupina byla přejmenována na Bobtail club and OES friends, je spravována stále klubem, existuje přes 6 let. Dále byl vytvořen FB Bobtail club ČR. Obě FB stránky jsou dobrou propagací plemene.

5)Zpráva poradkyně chovu Kláry Hájkové:

PCH informovala, že byli uchovněni dva psi – Dustin Hoffman Shaggy Edition, maj. Jiří Biško a Eduard vom Goitzschesee, maj. Martina Hájková. Dále byly do chovu zařazeny feny: Amálka Chlupatý méďa, maj. Jana Aková, Pennylane Aretha Franklin, maj. Petra Márová, Takoda Kyona The One I Love, maj. Eva Křemenáková a Orisha – Omi, maj. Scarlet Bouchnerová.

Za sledované období vystavila PCH 4 krycí listy: 2x pro fenu E.Křemenákové – fenka nezabřela, pro fenky S.Bouchnerové a P.Márové.

6)Zpráva KRK – předsedkyně Blanky Roudnické:

-         byla kontrolována agenda účetnictví, příjmy a výdaje jsou přehledně a řádně evidovány, RK zjistila několik drobných nedostatků, které doporučila odstranit a následně provede další kontrolu;

-         dále byla kontrolována agenda jednatelky – přihlášky, souhlasy se zpracováním osobních údajů, smlouvy a zápisy z členských schůzí jsou zakládány, ostatní doklady jsou vedeny v počítači, údaje jsou zálohovány, vše je vedeno pečlivě, bez závad;

-         kontrola agendy poradce chovu – byly kontrolovány vystavené KL a následné vystavení PP, vše je vedeno přehledně a chronologicky. Dále byla provedena kontrola jedinců působících v chovu. Všichni mají doložená vyšetření nutná k  uchovnění, ale chybí platby. Z 32 kontrolovaných jedinců chybí u 14ti doklad o zaplacení, bez doložení platby by podle ZŘ neměli být uchovněni, většina psů nemá aktuální vyšetření očního pozadí. K dnešnímu dni je díky nedostatkům možno v chovu použít pouze 4 feny a 3 psy.

Kontrola vydávání krycích listů – z 10 KL za poslední 4 roky nemá 6 z nich doloženu platbu za jejich vystavení a zaplacení ČLP. Bez doložení těchto plateb neměli být KL podle ZŘ vystaveny. U KL 2/17 chybí žádost o vystavení KL, KL byly vráceny až 3 měsíce po krytí, krytí bylo opakováno na základě nových krycích listů, které nebyly po krytí opět vráceny v požadovaném termínu – opakované porušení ZŘ. U KL 1/17 chybí žádost o jeho vystavení a krycí list č.2 – porušení ZŘ, u CHS od Chmelového štoku chybí karta štěněte, žádost o vystavení PP pro CHS Kabrimo nebyla dodána na plemennou knihu ČMKU v požadovaném termínu – porušen řád BC i ČMKU. Na základě těchto nedostatků bylo zjištěno, že PCH nepracuje zodpovědně, agenda je neúplná, vystavuje KL a chovnost bez potvrzení předepsaných plateb, tím porušuje Směrnici, Zápisní řád BC i ČMKU.

Přestupky chovatelek KL 1/17 a 2/17 budou předány k řešení výboru BC.

Závěrem KRK poděkovala výboru za organizování klubových výstav a hlavně za skvělou Euro OES Show 2017.

-         V následné diskuzi se E.Křemenáková i J.Lacigová ohradily, že PCH žádosti o vystavení KL předávaly (bylo potvrzeno, že chyba je na straně PCH).

Členka RK přečetla stížnost E.Křemenákové na poradkyni chovu, kterou zaslala výboru a KRKu. E.Křemenáková si v ní stěžuje na PCH, že jí na FB veřejně napadla, že svoji fenku kryla, když měla zápal plic, v diskuzi, která se na FB rozpoutala, poškodila tak její osobu a chov. Po krytí měla fenka zdravotní komplikace, tak chovatelka zapomněla vrátit KL, za to se PCH omluvila.

Dále byla svědkem, že PCH na KV v Chržíně jedné chovatelce doporučila, aby na výstavy nejezdila, nevyhazovala peníze, protože jejího psa stejně do chovu nepustí. Tím porušila svoje pravomoce a její jednání není v souladu s chovatelskou etikou.

Šetřením KRK bylo zjištěno, že E.Křemenáková mohla v řádném termínu nahlásit krytí a vrátit KL, v tom jako chovatelka pochybila a porušila ZŘ BC. Dále KRK upozornila členy, že FB profil není určen ke vzájemnému napadání členů klubu mezi sebou, své osobní názory si mají vyřizovat formou soukromé korespondence. Šetřením druhé stížnosti potvrdila KRK, že paní K.Hájková překročila svoje pravomoce, podle Stanov BC vede pouze chovatelskou agendu klubu, v žádném případě neuchovňuje nebo nevyřazuje jedince z chovu. Ti jsou zařazováni do chovu na základě splnění předepsaných chovných podmínek uvedených v ZŘ BC. Jednání PCH nebylo v souladu s chovatelskou etikou a zájmy BC. Na základě těchto zjištění a především výsledku kontroly agendy poradkyně chovu, navrhuje KRK členské základně hlasovat o odvolání poradkyně chovu z funkce, a to podle Stanov BC č.IV. Orgány klubu paragraf 23 a 25 bod e).

Bylo přistoupeno k  hlasování. Nejprve si přítomní odhlasovali způsob hlasování, 20 hlasů pro veřejné hlasování, 6 se zdrželo;

-           veřejné hlasování pro odvolání PCH Kláry Hájkové z funkce – 14 PRO, 12 hlasů se zdrželo;

-           jedinou možnou kandidátkou, která by mohla v současné době nahradit PCH je paní Danuše Horáková, která je členkou KRK. Členská schůze hlasovala o jejím odvolání z KRKu a jejím kooptování do výboru podle Stanov – paragraf 28 Složení výboru, bod 1) písm. e) a následně potvrzena hlasováním členské schůze – 24 PRO, 2 hlasy se zdržely;

-           KRK může doplnit Blanka Vošmiková, která v minulém volebním období byla členkou KRK. Hlasování – 25 PRO, 1 hlas se zdržel;

-           hlasování, aby Danuše Horáková vykonávala funkci poradkyně chovu – 25 PRO, 1 hlas se zdržel.

Petra Márová na závěr poděkovala přítomným za účast na členské schůzi a vystavovatelům přála hezké prožití druhého výstavního dne.  

zapsala R.Kňákalová     

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2019/2020 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI