Pravidla fotosoutěže 2019

Obecná ustanovení

 1. Pořadatel:
  Pořadatelem fotosoutěže je: Bobtail club z.s.

 2. Termín trvání fotosoutěže:
  Fotosoutěž probíhá v průběhu roku 2019 ( 1.1.2019 až 31.12.2019 včetně)

 3. Účastníci fotosouteže:
  Soutěže se může zúčastnit pouze  fyzická osoba, která je členem  Bobtail clubu z.s.

 4. Vymezení podmínek fotosoutěže:

  •  Soutěže se zúčastníte vložením fotky do fotosoutěže.

  • Akceptujeme fotky pouze registrovaných členů.

  • Fotky vložené neregistrovanými uživateli budou automaticky mazány.

  • Každý měsíc smí uživatel vložit  jednu až  tři soutěžní fotky.

  • Do textu příspěvku při vkládnání fotky napište Vaše jméno a příjmení a jméno psa.  

  • Fotku vkládejte v min. velikosti 1MB a max. velikosti 35MB formát JPG/RAW/NEF, minimální rozměr delší strany 2500px, orientace „na šířku“.       

   • Vložená fotografie musí splňovat a vyjadřovat téma daného měsíce.

   • Fotky, které nesplňují zadání nemohou být otištěny v kalendáři.

   • Vložením fotografie autor souhlasí se zveřejněním fotografie.

   • Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

    Vložením fotografie účastník prohlašuje, že:

    • Je autorem dané fotografie a že má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití v neomezeném rozsahu.

    • Osoby zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku a  otištěním v kalendáři

    • Na vložené fotografii neváznou práva třetí strany.

    • Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje pořadateli bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat  podlicence.

    • Účastník nemá právo  na přiměřenou dodatečnou odměnu.

    • Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení.

    • Pořadatel je oprávněn užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v jejípůvodní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem. K tomu účelu je pořadatel oprávněn dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.

   • Ze soutěžě budou vyřazeny fotografie, které:

    • Budou vulgární, pohoršující, zachycovat nevhodné zacházení se zvířat (psy), odporující dobrým mravům a zákonům ČR.

    • Jsou prokazatelně pořízeny jinou osobou, než je účastník soutěže.

    • Obsahují jakékoli grafické nápisy, kromě případného copyrightu autora.

 5. Vyhodnocení soutěže:

  O vítězích bude rozhodovat odborná poradkyně Monika Barry Dyršmídová, budou vybrány 3 fotky každý měsíc.

  • Autoři vítězných fotografií daného měsíce budou vyhlášení v měsíci následujícím .

 6. Výhry pro soutěžící:

  • Výhra pro  1.místo (od 1.1.2019 – 30.6.2019) otištění v kalendáři na rok 2020 , jeden výtisk  obdrží  výherce zdarma. Výhra pro 1.místo  (od 1.7.2019 - 31.12.2019) otištění v kalendáři na rok 2021 ,pokud bude Bobtail club.z.s kalendář na tento rok tisknout., jeden výtisk obdrží výherce zdarma. V případě, že na rok 2021 se tisknout kalendář nebude, obdrží výherci (od 1.7 2019 -  31.12.2019) zdarma  jeden výtisk na rok 2020. Maximální počet uveřejněných fotografií v kalendáři od stejného autora může být dvě.            

  •  Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

    

 7. Závěrečné ustanovení:        

  • Veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např.nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.

  • Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem pořadatele, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým  marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka.

  • Účastí v soutěži a zasláním příspěvku s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména v tištěné formě kalendáře, ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci výsledků soutěže.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoli upravit či doplnit.

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI